z

មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្តនិងសេដ្ឋកិច្ច

មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច

១.សេចក្តីផ្តើម

          មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចជាមហាវិទ្យាល័យធំមួយក្នុងចំណោមមហាវិទ្យា- ល័យទាំង ០៤ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញរួមមាន៖ ហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធនាគារ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ច្បាប់ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។​ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃទីផ្សារការងារក្នុងបរិបទ​នៃសមា​ហរ័ណ​កម្មអាស៊ាននាពេលខាងមុខដែលត្រូវការនូវអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ទីផ្សារ​​​មូលប័ត្រ ច្បាប់ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ។ មហាវិទ្យាល័យបាននឹងកំពុងធ្វើ​ការអភិវឌ្ឍ​នូវកម្មវិធីសិក្សាខ្លួនឲ្យឆ្លើយតបបរិបទតំបន់ និងការកៀងគរ​ ប្រមូលផ្តុំនូវធនធានសាស្រ្តាចារ្យ​ល្អៗ​ដែល​មាន​ចំណេះ​ដឹង និងពិសោធន៍​ជាក់ស្តែង ​ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យក្លាយជាកំលាំងចលករក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចំរើនជា​លំដាប់។

២. ចក្ខុវិស័យ

          មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ និងចូលរួម​ចំណែក​​​បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាព ដើម្បីឆ្លើយតប​នឹង​តម្រូវការ​ទីផ្សារ​កម្លាំងពលកម្មជំនាញ​ និងមុខរបរក្នុង​ស្រុក​ និង​មានលទ្ធភាព​បំលាស់ទីក្នុងសហគមន៍​អាស៊ាន  និងសាកលលោក។

៣. បេសកកម្ម

          ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យ និងគោលដៅខាងលើកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង  ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ  មាន​បេសកកម្ម​ចម្បងៗដូចខាងក្រោម ៖

          -​ រៀបចំកម្មវិធីសិក្សាថ្មី ស្របតាមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលក្នុងមហាវិទ្យាល័យ និងគ្រប់កម្រិតសិក្សា​​ដោយ​សហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។

          - បង្កើនម៉ោងអនុវត្តជាក់ស្តែងដើម្បីពង្រឹងបំនិនអនុវត្ត (Soft skills) តាមរយៈការសហការ ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជា ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​ ទីផ្សារមូលប័ត្រ តុលាការ​ អង្គភាពច្បាប់​ និងសាកលវិទ្យាល័យដៃគូរក្នុងតំបន់។​

          - បង្កើនការងារសហការក្នុងការស្វែងរកអង្គាភាពចុះហ្វឹកហាត់ការងារ​សម្រាប់និស្សិតសិក្សា និងស្វែងរកការងារឱកាសការងារជូននិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា ។

៤. គោលដៅ

មហាវិទ្យាល័យនឹងដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិស្សិតតាមរយៈ

          -ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើដំណើរការអនុវត្តកម្មសិក្សា និងការសិក្សារបស់និស្សិត តាមរយៈជ្រើសរើស-សម្រិតសម្រាំង និងត្រួតពិនិត្យការបង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនជាប្រចាំ និងធ្វើវិក្រឹតការ ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព បទពិសោធន៍ និងទេពកោសល្យ ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅ លើការបង្រៀនទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង

          - ពង្រឹង និងបង្កើននូវសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលជាដៃគួរ ក្រុមហ៊ុន គ្រឹះស្ថានម្រីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតហ្វឹកហាត់ការងារ

          - ការជម្រុញ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែម និងទំនើបកម្ម សំភារៈរូបវ័ន្ត ដើម្បីឲ្យស្របតាមនិយាមគរុកោសល្យ

          - ផ្តល់ចំណេះដឹងប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

          - ត្រួតពិនិត្យលើកម្មវិធីសិក្សា ការបង្រៀន និងការសិក្សារបស់និស្សិត និងសិក្ខាកាម

          - សម្របសម្រួលកម្មវិធីសិក្សា រៀបចំការងារប្រជុំជាប្រចាំដើម្បីត្រួពិនិត្យកម្មវិធីសិក្សា

          - អភិវឌ្ឍ និងធ្វើទំនើបកម្មលើមូលដ្ឋានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្ត

          - ជ្រើសរើស និងរក្សាទុកនូវគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាព បទពិសោធន៍ និងទេពកោសល្យ​ខ្ពស់។

 ៥. ជំនាញវីជ្ជាជីវៈ

          កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងក្នុងសម្រួចអ្នកសិក្សាឲ្យទទួលបាននូវជំនាញមួយពិតប្រាកដ ដោយផ្សារភ្ជាប់នូវទឹស្រ្តី និងការងារអនុវត្តជាក់ស្តែង​ ដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកសិក្សាប្រើប្រាស់​រយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែឆាប់ទទួលបានឱកាសការងារ កម្មវិធីនេះក៏ជួយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែម​ដល់បុគ្គលិក​ធនាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន និងអង្គកានានាផងដែរ។

          1-Financial Management and Analysis​; This course is designed to prepare student to interpret and analyze financial statements for tasks involving credit and security analyses, lending and investment decision, and other decisions that must rely on financial data. This course, therefore, explores in greater depth financial reporting topics from the perspective of financial statement users. We develop sufficient understanding of the concepts and recording procedures to enable student to interpret various disclosures in an informed manner. We discuss each financial reporting issue in terms of its effect on assessments of a firm’s profitability and risk. We then apply analytical tools and concepts in competitor analysis, credit and investment decision, bankruptcy prediction, and valuation

          2- Financial Management and Planning; The focus of this course is in the area of financial management. We will show managers how to interface with accounting andfinance departments, help them to understand how firms meet their financial objectives utilizing financial decision-making. This coursewill also explain financial tools and techniques, which can be used to help firms maximize value by improving decisions relating to capital budgeting, capital structure, and working capital management. This course will deal with a number of related topics, including multinational financial management, risk management,and so on

          3-Marketing;This course focused on communicating the value of a product or service to customers, for the purpose of selling that product or service.Marketing techniques include choosing target markets through market analysis and market segmentation, as well as understanding consumer behavior and advertising a product's value to the customer. From a societal point of view, marketing is the link between a society's material requirements and its economic patterns of response. Marketing satisfies these needs and wants through exchange processes and building long-term relationships.

          4-Business Communication; This course encompasses topics such as marketing, brand management, customer relations, consumer behavior, advertising, public relations, corporate communication, community engagement, reputation management, interpersonal communication, employee engagement, and event management. It is closely related to the fields of professional communication and technical communication

          5-Businesss Law; This course applies to the rights, relations, and conduct of persons and businesses engaged in commerce, merchandising, trade, and sales. It is often considered to be a branch of civil law and deals with issues of both private law and public law.

 ៦. បរិញ្ញាបត្ររង

៦.១ កម្មវិធិសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងហិរញ្ញាវត្ថុ និងធនាគារ

          ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ​ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើទ្រឹស្តី និងការងារអនុវត្តជាក់​ស្តែងផ្ទាល់​ក្នុងគោលដៅឲ្យនិស្សិត និងសិក្ខាកាមដែលឆ្លងកាត់នូវកម្មវិធីសិក្សាអាចមានសមត្ថភាពអនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​ទៅលើជំនាញបានច្រើន ដែលអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់រយៈ​ពេលខ្លីប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុង​ការបំពេញការងារក្នុងផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ។

កម្រិតសិក្សា

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

ឆ្នាំទី1

ឆមាសទី១

ឆមាសទី២

Principles Accounting

3(2-1)

Financial Accounting

3(2-1)

Financial Accounting Practice POA

3(0-3)

Financial Accounting Practice

3(0-3)

MS office

3(2-1)

English for Finance & Accounting II

3(3-0)

English for Finance & Accounting I

3(3-0)

Principles Management

3(3-0)

Introduction to Business

3(3-0)

Math for Business

3(2-1)

ឆ្នាំទី2

Fundamentals of Economics

3(2-1)

Credit Management

3(2-1)

Money and Banking

3(3-0)

Financial Institution in Cambodia

3(2-1)

Principles of Marketing

3(2-1)

Financial Management and Planning

3(2-1)

English for Finance & Accounting II

3(3-0)

Microeconomics

3(2-1)

Banking Law

3(2-1)

Bank Service Accounting

3(2-1)

សរុបចំនួនក្រេឌីត

60

 

 ៧. បរិញ្ញាបត្រ

៧.១ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រហរិញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ 

          ការជ្រើសរើសយកជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថុ​ និងធនាគារ និងផ្តល់ជូនដល់និស្សិតនូវចំណេះ​ដឹងដ៏រឹងមាំទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្តជាក់ស្តែងក្នុងវិស័យធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ សាជីវកម្មវិនិយោគ ការគ្រប់គ្រង​មូលប័ត្រ, ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ, វិស្វកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ, និងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ។ និស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាអាចចូលទៅ​កាន់មុខតំណែង ក្នុង ធានាគារ គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសារ និងរដ្ឋាភិបាល។

កម្រិតសិក្សា

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

ឆ្នាំទី1

ឆមាសទី១

ឆមាសទី២

Philosophy

3(3-0)

Public Administration

3(3-0)

Computer Literacy

3(2-1)

Maths for Business

3(2-1)

English for Finance & Accounting I

3(3-0)

English for Finance & Accounting II

3(3-0)

History of Economic Thoughts

3(3-0)

Principles of Accounting

3(2-1)

Introduction to Business

3(3-0)

Principles of Management

3(3-0)

ឆ្នាំទី2

English for Finance & Accounting III

3(3-0)

Microeconomics I

3(2-1)

Economics

3(2-1)

Organizational Behavior

3(3-0)

Management Science

3(2-1)

Money and Banking

3(3-0)

Principles of Marketing

3(3-0)

Business Statistics

3(2-1)

Business Law

3(3-0)

Taxation

3(2-1)

Financial Accounting

3(2-1)

Macroeconomics I

3(2-1)

ឆ្នាំទី៣

Microeconomics II

3(2-1)

Corporate Finance

3(2-1)

Operations Management

3(2-1)

Risk Management

3(2-1)

Macroeconomics II

3(2-1)

Research Methodology

3(3-0)

International Economics

3(3-0)

Financial Institution and Markets

3(3-0)

Financial Management

3(2-1)

Economic Policy and Planning

3(2-1)

Managerial Accounting

3(2-1)

Project Management

3(2-1)

ឆ្នាំទី៤

Econometrics

3(2-1)

Investment Management

3(2-1)

Accounting for Bank

3(2-1)

Financial Statement Analysis

3(2-1)

Public Finance

3(2-1)

Basic Auditing

3(2-1)

Bank Management

3(2-1)

International Finance

3(2-1)

សរុបចំនួនក្រេឌីត

126

៧.២ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច 

          ការជ្រើសរើសយកជំនាញ អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ជាវិទ្យាសាស្ដ្រសង្គមដែលសិក្សាពីបរិបទ​នៃសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពផលិត ការបែងចែកធនធាន និងការប្រីប្រាស់នូវទំនិញ-សេវាកម្ម ពីសកម្មភាព​នៃការប្រើប្រាស់ធនធានកម្រក្នុងសង្គម ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាទទួលបាននូវការ យល់​ដឹង​ពីដំណើរការ​គ្រប់គ្រងការ​ផលិត ចែកចាយ និងការប្រើប្រាស់ទំនិញ-សេវាកម្មនៅក្នុង​សេដ្ឋកិច្ចមួយ។ ការសិក្សាជំនាញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្តោត​លើ​ឥរិយាបថ និងអន្តរកម្មនៃភ្នាក់ងារ​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ចូលរួម​​ក្នុងតួនាទីសង្គម​ អ្នកសិក្សានឹងទទួលបាននូវ​ចំណេះ​​ដឹ​ងជាមូលដ្ឋានក្នុង​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​​​ប្រើធនធានឲ្យទទួល​បាន​​នូវប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ទ្រឹស្តីនៃបែបផែនមីក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ និង​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច​ដែលនិស្សិតទទួលបាន​ទាំងទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត។

កម្រិតសិក្សា

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

ឆ្នាំទី1

ឆមាសទី១

ឆមាសទី២

Philosophy

3(3-0)

Public Administration

3(3-0)

Computer Literacy

3(2-1)

Maths for Business

3(2-1)

English for Finance & Accounting I

3(3-0)

English for Finance & Accounting II

3(3-0)

History of Economic Thoughts

3(3-0)

Principles of Accounting

3(2-1)

Introduction to Business

3(3-0)

Principles of Management

3(3-0)

ឆ្នាំទី2

English for Finance & Accounting III

3(3-0)

Microeconomics I

3(2-1)

Economics

3(3-0)

Labor Economics

3(3-0)

Management Science

3(3-0)

Money and Banking

3(3-0)

Principles of Marketing

3(3-0)

Business Statistics

3(2-1)

Business Law

3(3-0)

Taxation

3(2-1)

Financial Accounting

3(2-1)

Macroeconomics I

3(2-1)

ឆ្នាំទី៣

Microeconomics II

3(2-1)

Economic Development

3(2-1)

Resource Economics

3(2-1)

Risk Management

3(2-1)

Macroeconomics II

3(2-1)

Research Methodology

3(3-0)

International Economics

3(3-0)

Financial Institution and Markets

3(3-0)

Financial Management

3(2-1)

Economic Policy and Planning

3(2-1)

Environmental Economics

3(2-1)

Project Management

3(2-1)

ឆ្នាំទី៤

Econometrics

3(2-1)

Cambodian Economy

3(2-1)

Public Finance

3(2-1)

ASEAN+WTO

3(2-1)

Monetary Economics

3(2-1)

E-Commerce

3(2-1)

Asian Economy

3(2-1)

Agricultural Economics

3(2-1)

សរុបចំនួនក្រេឌីត

126

៧.៣ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ 

          ជំនាញ ច្បាប់  ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់និស្សិតជំនាញនីតិសាស្ដ្រ ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះដឹងមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះផ្នែកច្បាប់ឱ្យនិស្សិតមានសមត្ថភាពឈោងចាប់តួនាទីពាក់ព័ន្ធផ្នែកច្បាប់ ដែលសិក្សាទៅលើ​នីតិ​ឯក​ជន នីតិ​សាធារ​ណៈ នីតិអន្ដរជាតិ និងវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ ។ មុខជំនាញនេះសិក្សាអំពីទស្សនៈ គោលការណ៍ និងបទប្ប​ញ្ញត្ដិ​របស់ច្បាប់ រចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ជាតិ និងអន្ដរជាតិ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នីតិ លក្ខណៈវិធាន របស់នីតិ ប្រភព​នៃនីតី នីតិអត្ដវិស័យ នីតិវត្ថុវិស័យ តួនាទីរបស់មេធាវី តួនាទីរបស់នីតិនិពន្ធ តួនាទី​ផ្សេង​ទៀត​របស់វិជ្ជាជីវៈច្បាប់ គោលការណ៍វិវាទ និងរចនាសម្ព័ន្ធយុត្ដាធិការ

កម្រិតសិក្សា

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

ឆ្នាំទី1

ឆមាសទី១

ឆមាសទី២

Philosophy

3(3-0)

Public Administration

3(3-0)

Computer Literacy

3(2-1)

Basic Mathematics and Statistics

3(2-1)

English for Law I

3(3-0)

English for Law II

3(3-0)

Introduction to Cambodian Legal System

3(3-0)

Introduction to Law

3(2-1)

History of Khmer Institution

3(3-0)

History of Political Theories

3(3-0)

ឆ្នាំទី2

English for Law III

3(3-0)

International Relations *

3(2-1)

Civil Law I

3(3-0)

Special Criminal Law

3(3-0)

General Criminal Law

3(3-0)

Civil Law 2

3(3-0)

Constitutional Law I

3(3-0)

Corporate Law

3(2-1)

General Administrative Law

3(3-0)

Tourism Law

3(2-1)

Commercial  Law

3(2-1)

Constitutional Law II

3(2-1)

ឆ្នាំទី៣

Taxation​ Law

3(2-1)

Family and Patrimonial Law

3(2-1)

Administrative Procedure

3(2-1)

Procedures of Criminal Law

3(2-1)

World Legal System

3(2-1)

Research Methodology

3(3-0)

Labor Law

3(3-0)

ASEAN Legal  Systems

3(3-0)

Special Contract Law *

3(2-1)

Procedures of Civil law

3(2-1)

Public International Law

3(2-1)

Banking Law

3(2-1)

ឆ្នាំទី៤

Human Rights

3(2-1)

Legal Methodology

3(2-1)

Conflict Resolution

3(2-1)

Civil Service Law

3(2-1)

Securities Law

3(2-1)

International Private Law

3(2-1)

Land and Urbanization Law

3(2-1)

Intellectual Property Law

3(2-1)

សរុបចំនួនក្រេឌីត

126

 

៧.៤ កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររដ្ឋបាលសាធារណៈ 

          ជំនាញ រដ្ឋបាលសាធារណៈ ផ្តល់នូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន អំពីវិស័យ​ច្បាប់ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ទាក់ទងនឹង​ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រ ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិ សាលាជម្រះក្តីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល គ្រឹះស្ថាន សាធារណៈដែលមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច ប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រង​រដ្ឋបាល សេវាសាធារណៈ រដ្ឋបាល សេវាសាធារណៈដែលមានលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម​ និងពាណិជ្ជកម្ម ការចូលបម្រើ​ការក្នុង មុខងារសាធារណៈ លិខិតុបករណ៍នានា និងកិច្ចការរដ្ឋបាល ។

កម្រិតសិក្សា

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

មុខវិជ្ជាសិក្សា

ក្រេឌីត

ឆ្នាំទី1

ឆមាសទី១

ឆមាសទី២

Philosophy

3(3-0)

Public Administration

3(3-0)

Computer Literacy

3(2-1)

Basic Mathematics and Statistics

3(2-1)

English for Law I

3(3-0)

English for Law II

3(3-0)

Introduction to Cambodian Legal System

3(3-0)

Introduction to Law

3(2-1)

History of Khmer Institution

3(3-0)

History of Political Theories

3(3-0)

ឆ្នាំទី2

English for Law III

3(3-0)

International Relations *

3(2-1)

Civil Law I

3(3-0)

Special Criminal Law

3(3-0)

General Criminal Law

3(3-0)

Civil Law 2

3(3-0)

Constitutional Law I

3(3-0)

Public International Law

3(2-1)

General Administrative Law

3(3-0)

Public Policy Analysis

3(2-1)

Commercial  Law

3(2-1)

Constitutional Law II

3(2-1)

ឆ្នាំទី៣

Taxation​ Law

3(2-1)

Administrative Conflict

3(2-1)

Administrative Procedure

3(2-1)

Procedures of Criminal Law

3(2-1)

Comparative Constitutional Law

3(2-1)

Research Methodology

3(3-0)

Energy and Environmental Law

3(3-0)

ASEAN Legal  Systems

3(3-0)

Special Contract Law *

3(2-1)

Risks Management

3(2-1)

Diplomacy Law

3(2-1)

Political Science

3(2-1)

ឆ្នាំទី៤

Human Rights

3(2-1)

Legal Methodology

3(2-1)

Conflict Resolution

3(2-1)

Civil Service Law

3(2-1)

Public Service Law

3(2-1)

Public Financial Law

3(2-1)

Land and Urbanization Law

3(2-1)

Public Property Law

3(2-1)

សរុបចំនួនក្រេឌីត

126

Facebook Page

លោកស្រី ទេព កូលាប បន្តចូលរួមលើ...

Post Date : 24-Apr-2021

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្ន...

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃការដាក់ពា...

Post Date : 12-Feb-2021

សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃ...

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡង...

Post Date : 18-Feb-2021

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍សិក្សានៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ១៩...

សូមស្វាគមន៍ប្អូនៗក្នុងការវិលត្...

Post Date : 05-Sep-2020

 

គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ដរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបាន...

លោកជំទាវទេព កូលាប បាននាំយកថវិក...

Post Date : 11-Aug-2020

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ...

PPIU បន្តបង្រៀននិស្សិតតាមប្រព័...

Post Date : 21-Mar-2020

ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ Covid19 ...

PPIU Student Association (PPIU...

Post Date : 10-Feb-2020

Phnom Penh International University invites students to apply to take part in the PPIU Student&nb...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 20-Dec-2019

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា PPIU Dance Club ចាប់ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះជាសមាជ...

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA...

Post Date : 04-Dec-2019

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA

 Attached files :

Language and Culture Exchange...

Post Date : 02-Dec-2019

...

CALL FOR APPLICATION ( DIES N...

Post Date : 24-Oct-2019

                         ...

កម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ...

Post Date : 26-Mar-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU បានរៀបចំថតរូបអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ័យលាភីជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងPPIU ក...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Mar-2019

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

Important Orientation! SHARE S...

Post Date : 26-Sep-2018

កម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតPPIU ...

Post Date : 04-Sep-2018

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU បានផ្តួចផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតគ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប...

PPIU និងសប្បុរសជនយកអំណោយចែកជូន...

Post Date : 22-Aug-2018

 

ក្រុមការងារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU និងសប្បុរសជន ដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោក...

សេចក្តីជូនដំណឹង មហាវិទ្យាល័យនី...

Post Date : 18-Jul-2018

មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច(FLE) នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU)នឹងរៀបចំ សិក្ខា...

“PPIU’S QUALITY ASSURANCE SYST...

Post Date : 14-Jul-2018

As a commitment to quality, PPIU’s Vision clearly states that “PPIU is a Univ...

កម្មវិធីបោះជំរុំ និងផ្លាស់ប្តូ...

Post Date : 08-Jan-2018

Important Announcement!

  1. Do you want to make new friends?
  2. ...

សាកលវិទ្យាល័យស៊ីនហាន ទស្សនកិច្...

Post Date : 27-Nov-2017

លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងសហការ...

PPIU និង ITC បានចុះអនុស្សរណៈព្...

Post Date : 31-Oct-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) បានចុះអនុស្សរណៈព្រមព...

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍...

Post Date : 04-Jan-2021

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ នៃឆ្នាំសិក្សា ២០១៧​​ - ២០១៨ សម័យប្រឡ...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Oct-2017

          កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាក...

ពិធីបើកបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការជ...

Post Date : 15-Sep-2017

         នាព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់...

Post Date : 13-Sep-2017

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ-International Relations(IR)" នៅសាលប្រជុំធំជ...

សិក្ខា​សាលា​និងពិធីបើកបណ្តុះបណ...

Post Date : 07-Sep-2017

          នារសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវ...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 04-Sep-2017

ក្នុងឱកាស ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើុំម ជំនាន់ទី១១-១២-១៣-១៤ ឆ្នាំសិក្សា២...

​​ពិធីបើកដំណើរការមុខវិជ្ជាថ្មី...

Post Date : 01-Sep-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសនិងសេចក្ដីរីករាយ សូមជម្រាបជូនដំណ...

ការណែនាំដ៏សំខាន់អំពី SHARE Sch...

Post Date : 18-Jul-2017

ការណែនាំដ៏សំខាន់! SHARE Scholarship Program!

សេចក្តីប្រកាសនេះគឺសម្រាប់...

គណៈប្រតិភូនៃ Sakura Internatio...

Post Date : 17-Jun-2017

កាលពីថ្ងៃពុធទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU), លោកស្រីទេពកុលាប សាក...

PPIU បញ្ជូននិស្សិតទៅចូលរួមកម្ម...

Post Date : 27-May-2017

PPIU បញ្ជូននិស្សិតពីររូបទៅចូលរួមកម្មវិធី UBU Language and Culture Camp 2017

...

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និង...

Post Date : 27-Jun-2017

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបានសម្តេចចាវប្រ៉ាយ៉ារ៉ាឆាផាត (BSRU) មកកាន់ សាកលវិទ្យាល...

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជា...

Post Date : 23-May-2017

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជាជីពសម្រាប់អនាគតនិស្សិត ”

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា...

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ...

Post Date : 22-May-2017

 សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និង វិជ្ជាស្ថាន Asian Institute of Technology (AIT) ចុ...

កម្មវិធីបោះជំរុំយុវជនអាស៊ាន ២០...

Post Date : 26-May-2017

  PPIU បញ្ជូននិស្សិតប្រាំរូបទៅចូលរួមកម្មវិធី BSRU-ASEAN Youth Camp 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ ...

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ

Post Date : 24-Apr-2021

ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU និង

Post Date : 24-Apr-2021

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្?

DIES-NMT Cambodia 2019-2020

Post Date : 02-Dec-2019

On 25-27 November 2019, DIES-NMT Cambodia, the project organized by CamEd Institute and Phnom Penh International University (PPIU)on Academic Deans: Roles, Challenges and Solutions, conducted its 1st workshop (WS I) at CamEd Institute.  WS II will take place

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យល

Post Date : 30-Nov-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ បានប្រគល់សញ្ញាបត្រដល

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅស

Post Date : 12-Jul-2018

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំ?

សិក្ខាសាលាស្តីពី “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ?

Post Date : 08-Feb-2021

        កាលពីថ្ងៃទី០២​ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨​ព្រ?

ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

Post Date : 17-May-2017

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិសិ្ស?

Count Visitor

hit counter