z

មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត និងទេសចរណ៍

             រាល់ធុរកិច្ចទាំងអស់មានដំណើរការនិងប្រតិបត្តិបានល្អដោយសារមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយ គុណភាព  ប្រសិទ្ធិភាព​ ​  ប្រសិទ្ធិផល និងមាន នវានុវត្តន៍ជានិច្ចនិរន្តរ៍។​ ក្នុងសម័យ សាកលភាវូប នីយកម្ម ប្រទេសនីមួយៗតែងតែ ធ្វើសមាហរណកម្ម ខ្លួនទៅក្នុង សមាគមន៍ សហគមន៍ តំបន់ និងពិភព លោក ដោយឈរលើមូលដ្ឋាន អន្តរ-​និស្សរភាព លើ វិស័យ នយោបាយ   សេដ្ឋកិច្ច   វប្បធម៌   បច្ចេកវិទ្យា ដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែ​បើកចំហរ ​គ្មាន​របាំង​នៃ​ទំនាក់​ទំនង និងមាន​សេរីភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ច យ៉ាងទូលំទូលាយទាំងនេះក៍នាំមកជានូវ​កាលា​នុវត្ត​ភាព​ ក៍ដូចជាការប្រឈម និងការប្រកួតប្រជែង កាន់​តែ​ស្រួចស្រាវចំពោះកំលាំងពលកម្មជំនាញការស្វែង រកប្រាក់ចំណូលរបស់វិស័យឯកជន​ និងការទទួលខុសត្រូវ​ក្នុងអភិវឌ្ឍនភាព​ខាងសេដ្ឋកិច្ច​របស់វិស័យ​សាធារណៈ។​ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ​នឹង​ការផ្លាស់ប្តូររបត់សង្គម ជាសាកលយ៉ាង​ឆាប់រហ័សនេះ  សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ អន្តរជាតិ ទាំងមួល ក៍ដូចជាមហាវិទ្យាល័យ ពាណិជ្ជ​សាស្រ្ត និងទេសចរណ៍បាន និងកំពុង អភិវឌ្ឍ កម្មវិធីសិក្សាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំ​សម្រាប់ថ្នាក់ បរិញ្ញា​បត្រ​ជាន់ខ្ពស់  បរិញ្ញាបត្រ  បរិញ្ញាបត្ររង  និងថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ដែលមាន​ជំនាញសិក្សា ដូចជា  គ្រប់គ្រង  គណនេយ្យ  ទីផ្សារ  និងគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍។​ ក្រោយពីបានបញ្ចប់ការ សិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ពាណិជ្ជកម្ម  និងទេសចរណ៍   និស្សិតអាចធ្វើ ការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនឯកជន  ស្ថាប័នរដ្ឋ  ឬអាចចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្មដោយខ្លួនឯង​នៅលើវិស័យ​មួយចំនួន​ដូចជាជំនាញគណនេយ្យនិងសវនកម្ម បេឡាករ ជំនាញទីផ្សារ   គ្រប់គ្រង​ធនធាន​មនុស្ស  គ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនចេញ  និងចូល   ជំនាញការិយាល័យជួរមុខ    គេហកិច្ច   ផលិត​កម្ម​ចំណីអាហារ  គ្រប់ភោជនីយដ្ឋាន។​ បេសកកម្ម  មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត  និង​ទេចរណ៍មានបេសកកម្ម​ដ៍សំខាន់ក្នុងការផ្តល់​នូវចំណេះដឹង ជំនាញវិសេសឯក   និងគុណវឌ្ឍិ​វិជ្ជាជីវៈ​ប្រកបដោយចរិយាសម្បត្តិ   គុណធម៌   និងសីលធម៌​ខ្ពស់សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​កិច្ចការ​ធុរកិច្ច​ប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពសង្គមនាពេលអនាគត។

៣.១.២ បរិញ្ញាបត្ររង

             សិស្សវិទ្យាល័យដែលបានប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាកម្រិត២ មានសិទ្ធិចូលសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្ររងរយៈ ២ឆ្នាំ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ លើជំនាញបណ្តុះបណ្តាល ស្របតាមនិយាមគរុកោសល្យ និងទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន។

  • Hotel (Front Office)

Core Course

YEAR I – SEMESTER I

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA1

3(2-1)

Cross Culture and work environment

Work effectively with colleagues and customers

Work in a socially diverse environment

2

HATA2

3(2-1)

Health and Safety Procedures

Implement occupational health and safety procedures

Perform basic First Aid procedures

3

HATA3

3(2-1)

Introduction to Hospitality

Maintain hospitality industry knowledge

Promote hospitality products and services

Develop and update local knowledge

4

HATA4

3(2-1)

English for Hospitality I

Communicate effectively on the telephone

Speak English at a basic operational level

5

HATA5

3(2-1)

Basic Information Communication Technology for Hospitality

Perform basic clerical procedures

Use common business tools and technology

Access and retrieve computer-based data

Total

15

5 Subjects

12 Competencies

Elective Course

YEAR I – SEMESTER II

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA6

4(3-1)

Bell service

Provide Bell Boy  /  Porter services

Provide a lost and found facility

Escort, carry and store valuable items

2

HATA7

4(2-2)

Telephone operation

Operate a (PABX) switchboard

Receive and place in-coming phone calls

Facilitate out-going phone calls

Provide information about in-house services

Provide international (IDD) service information

3

HATA8

4(3-1)

Reception operation

Provide accommodation services

Receive and process reservations

Maintain a paper-based filing and retrieval system

Process transactions for purchase of goods or services

4

HATA9

3(2-1)

Guest Accounting

Process a financial transaction for services rendered

Maintain guests' financial records

Prepare routine financial statements

Total

15

5 Subjects

15 Competencies

               

Elective Course

YEAR II – SEMESTER I

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA10

3(2-1)

Staff monitoring and development

Monitor and manage workplace relations and diversity

Roster staff

Monitor routine workplace operations

Coach others in job skills

Manage intoxicated persons

2

HATA11

3(2-1)

Night Audit and Financial Record

Conduct a night audit

Maintain financial standards and records

3

HATA12

3(1-2)

CRS

Operate a computerized reservation system

4

HATA13

3(2-1)

Complaints and conflict Resolution

Gen 7 (Front) & Gen 5 (Hus) Gen 9 (FB)

5

HATA14

3(2-1)

Managing Guest Experience

Manage quality customer/guest services

Provide for the safety of VIPs

Receive and resolve customer complaints

Total

15

5 Subjects

12 Competencies

Elective Course

YEAR II – SEMESTER II

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA15

6(4-2)

Human Resource Management for Hospitality Industry

Monitor and manage workplace relations and diversity

Manage the effective use of human resources

Recruit and select staff

Monitor staff performance standards

Conduct a staff performance assessment process

Prepare and deliver training sessions

Conduct training for a small group

Monitor and evaluate the effectiveness of training outcomes

Plan, manage and conduct meetings

Plan and conduct an evacuation of premises

Plan and establish systems and procedures

2

HATA16

3(3-0)

Legal Business Environment

Manage legal requirements for business compliance

Establish and maintain a business relationship

3

HATA17

3(3-0)

Budgets Management

Prepare and monitor operational budgets

Manage financial performance within a budget

4

HATA18

3(3-0)

Advanced English of Hospitality

Read and write English at an advanced level

Total

15

4 Subjects

  1. ompetencies
  • Hotel (Housekeeping)

Core Course

YEAR I – SEMESTER I

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA1

3(2-1)

Cross Culture and work environment

Work effectively with colleagues and customers

Work in a socially diverse environment

2

HATA2

3(2-1)

Health and Safety Procedures

Implement occupational health and safety procedures

Perform basic First Aid procedures

3

HATA3

3(2-1)

Introduction to Hospitality

Maintain hospitality industry knowledge

Promote hospitality products and services

Develop and update local knowledge

4

HATA4

3(2-1)

English for Hospitality I

Communicate effectively on the telephone

Speak English at a basic operational level

5

HATA5

3(2-1)

Basic Information Communication Technology for Hospitality

Perform basic clerical procedures

Use common business tools and technology

Access and retrieve computer-based data

Total

15

5 Subjects

12 Competencies

Elective Course

YEAR I – SEMESTER II

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA19

3(1-2)

Public Area Service

Provide housekeeping services to guests

Clean public areas, facilities and equipment

Provide a lost and found facility

Clean and maintain industrial work area and equipment

2

HATA20

3(1-2)

Room Attendance Service

Provide housekeeping services to guests

Clean and prepare rooms for in-coming guests

Provide a lost and found facility

3

HATA21

3(1-2)

Laundry Service

Maintain and operate an industrial laundry facility

Clean and maintain industrial work area and equipment

Launder linen and guests' clothes

Provide a lost and found facility

4

HATA22

3(2-1)

Managing Guest Experience

Manage quality customer/guest services

Provide for the safety of VIPs

Receive and resolve customer complaints

 

5

HATA23

3(2-1)

Purchasing and Stock Controlling

Manage financial performance within a budget

Manage physical assets and infrastructure

Manage stock purchases and inventories

Total

15

5 Subjects

17 Competencies

Elective Course

YEAR II – SEMESTER I

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA14

3(2-1)

Managing Guest Experience

Manage quality customer/guest services

Provide for the safety of VIPs

Receive and resolve customer complaints

2

HATA28

3(3-0)

Legal Business Environment

Manage legal requirements for business compliance

Establish and maintain a business relationship

3

HATA30

3(3-0)

English of Hostility II

Read and write English at an advanced level

4

HATA10

3(2-1)

Staff monitoring and development

Monitor and manage workplace relations and diversity

Roster staff

Monitor routine workplace operations

Coach others in job skills

Manage intoxicated persons

5

HATA13

3(2-1)

Complaints and conflict Resolution

Gen 7 (Front) & Gen 5 (Hus) Gen 9 (FB)

Total

15

5 Subjects

12 Competencies

Elective Course

YEAR II – SEMESTER II

No

Code

Credit

Subject title

Competencies

1

HATA26

6(4-2)

Human Resource Management for Hospitality Industry

Monitor and manage workplace relations and diversity

Manage the effective use of human resources

Recruit and select staff

Monitor staff performance standards

Conduct a staff performance assessment process

Prepare and deliver training sessions

Conduct training for a small group

Monitor and evaluate the effectiveness of training outcomes

Plan, manage and conduct meetings

Plan and conduct an evacuation of premises

Plan and establish systems and procedures

2

HATA29

3(3-0)

Budgets Management

Prepare and monitor operational budgets

Manage stock purchases and inventories

3

HATA18

3(3-0)

Advanced English of Hospitality

Read and write English at an advanced level

 

 

 

4

HATA9

3(2-1)

Guest Accounting

Process a financial transaction for services rendered

Maintain guests' financial records

Prepare routine financial statements

Total

15

4 Subjects

16 Competencies

               

 ៣.១.៣ បរិញ្ញាបត្រ      

             បច្ចុប្បន្ន សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ កំពុងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត លើជំនាញទាំង ៩ នៃមហាវិទ្យាល័យធំៗទាំង ៤ មុនពេលនឹងបង្កើតជាមហាវិទ្យាល័យផ្សេងបន្ថែម ទៀត។ មហាវិទ្យាល័យទាំង ៤ មានដូចខាងក្រោម៖

​​             ៣.១.៣.១ ជំនាញគណនេយ្យ

             ជំនាញគណនេយ្យបណ្តុះបណ្តាល និស្សិតឲ្យមានចំណេះដឹង និងជំនាញ រៀបចំបញ្ជី ចំណូលចំណាយ  គ្រប់គ្រង ចលនាសាច់ ប្រាក់​របស់​អង្គភាពមួយ គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរូបវ័ន្ត  អរូបវ័ន្ត  ការវិភាគថ្លៃដើមផលិតកម្ម។​ល។​  និស្សិត អាច​យកចំណេះដឹងនិងជំនាញ​ទាំងនេះទៅបម្រើ ការងារក្នុងវិស័យ គណនេយ្យឯកជន និងសាធារណៈ ឬ បម្រើកិច្ចការ អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។​កម្មវិធីសិក្សាថ្មីនេះក៍អនុលោមតាមបទ​ដ្ឋាន​អន្តរជាតិដែលផ្តួចផ្តើម និងបង្កើតដោយវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ  និងសវនករកម្ពុជា​នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច  និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលហៅកាត់ថា  វគសក  ឬ  KICPAA។​កម្មវិធីសិក្សានេះក៍រៀប​ចំនិស្សិត​ឲ្យ​មានលក្ខណៈសម្បត្តិ គ្រប់- គ្រាន់ដែលអាចបន្តការសិក្សានៅ​ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា​ក្នុងជំនាញដទៃទៀត ដូចជា ជំនាញគណនេយ្យ និងសវនកម្ម  ជំនាញគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច   ជំនាញ​ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុជាដើម  មិនតែប៉ុន្មោះ  និស្សិតអាច​បន្តការសិក្សាយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈ​មួយ​ចំនួនដោយងាយស្រួល  ដូចជា៖

             ដើម្បីទទួលបានបរិញ្ញបត្រគណនេយ្យ  និស្សិតគ្រប់រូបត្រូវបំពេញការសិក្សាដោយជោគជ័យ នូវ មុខវិជ្ជាខាងក្រោម  និងធ្វើកិច្ចការសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗដែលមហាវិទ្យាល័យកំណតជូន៖

Accounting Program

 

No.

Y -S

Code

Course Title

Credit

 
 

1

1-1

FOY101

Philosophy

3

 

2

CSE101

Computer Literacy

3

 

3

ENG111

English for Finance & Accounting I

3

 

4

ECO101

History of Economic Thoughts

3

 

5

MGT101

Introduction to Business

3

 

6

1-2

PAD102

Public Administration

3

 

7

FOY102

Math for Business

3

 

8

ENG116

English for Finance & Accounting II

3

 

9

ACC101

Principles of Accounting

3

 

10

MGT102

Principles of Management

3

 

11

2-1

ENG211

English for Finance & Accounting III

3

 

12

ECO201

Economics

3

 

13

MGT201

Management Science

3

 

14

MKT201

Principles of Marketing

3

 

15

LLB204

Business Law

3

 

16

ACC201

Financial Accounting

3

 

17

2-2

ECO202

Microeconomics

3

 

18

ACC202

Intermediate Accounting I

3

 

19

FNB202

Money and Banking

3

 

20

MGT203

Business Statistics

3

 

21

FNB203

Taxation

3

 

22

ENG414

Business Communications

3

 

23

3-1

ACC301

Intermediate Accounting II

3

 

24

MGT301

Operations Management

3

 

25

MGT302

International Business

3

 

26

ACC302

Managerial Accounting I

3

 

27

FNB301

Financial Management

3

 

28

ACC303

Accounting Practice

3

 

29

3-2

FNB302

Corporate Finance

3

 

30

ACC304

Managerial Accounting II

3

 

31

REM301

Research Methodology

3

 

32

ACC305

Accounting for Bank

3

 

33

ACC306

Advanced Accounting I

3

 

34

MGT305

Project Management

3

 

35

4-1

ACC401

Advanced Accounting II

3

 

36

ACC402

Accounting for non-profit

3

 

37

ACC403

International Financial Report Standards

3

 

38

ACC404

Quick Book Pro.

3

 

39

4-2

ACC405

International Accounting

3

 

40

ACC406

Financial Statement Analysis

3

 

41

ACC407

Auditing

3

 

42

ACC408

International Financial Report Standards

3

 

43

ACC409

Research Paper*

 

 

 

​​             ៣.១.៣.២ ជំនាញគ្រប់គ្រង

             ជំនាញគ្រប់គ្រងបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យមានចំណេះដឹង និងជំនាញការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស  គ្រប់គ្រប់ការិយាល័យ  គ្រប់គ្រងសន្និធិរបស់ក្រុមហ៊ុន  គ្រប់គ្រងគុណភាពទំនិញ  និងសេវាកម្ម  គ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ   គ្រប់គ្រងការវិនិយោគ  គ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្រ្ត។​ល។​

Management Program

 

No.

Y -S

Code

Course Title

Credit

 
 

1

1-1

FOY101

Philosophy

3

 

2

CSE101

Computer Literacy

3

 

3

ENG113

English for Business I

3

 

4

ECO101

History of Economic Thoughts

3

 

5

MGT101

Introduction to Business

3

 

6

1-2

PAD102

Public Administration

3

 

7

FOY102

Math for Business

3

 

8

ENG118

English for Business II

3

 

9

ACC101

Principles of Accounting

3

 

10

MGT102

Principles of Mgt.

3

 

11

2-1

ENG213

English for Business III

3

 

12

ECO201

Economics

3

 

13

MGT201

Management Science

3

 

14

MKT201

Principles of Marketing

3

 

15

LLB204

Business Law

3

 

16

ACC201

Financial Accounting

3

 

17

2-2

ECO202

Microeconomics

3

 

18

MGT202

Organizational Behavior

3

 

19

FNB202

Money and Banking

3

 

20

MGT203

Business Statistics

3

 

21

FNB203

Taxation

3

 

22

ENG414

Business Communications

3

 

23

3-1

MKT301

Marketing Management

3

 

24

MGT301

Operations Management

3

 

25

MGT302

International Business

3

 

26

MGT303

Office Management

3

 

27

FNB301

Financial Management

3

 

28

MGT304

Human Resource Mgt.

3

 

29

3-2

FNB302

Corporate Finance

3

 

30

MGT305

Entrepreneurship

3

 

31

REM301

Research Methodology

3

 

32

MGT306

Total Quality Mgt.

3

 

33

MGT307

Cross Culture Mgt

3

 

34

MGT308

Project Management

3

 

35

4-1

MKT401

Business Forecasting

3

 

36

MGT401

International Management

3

 

37

MGT402

Management of Technology

3

 

38

MGT403

Strategic Management

3

 

39

4-2

MGT404

Investment Management

3

 

40

MGT405

Managing Org. Change

3

 

41

MGT406

Leadership

3

 

42

MGT407

Labor Relations

3

 

43

MGT408

Research Paper*

6

 

​​             ៣.១.៣.៣ ជំនាញគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ  និងទេសចរណ៍

             ជំនាញគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារ និងទេសចរណ៍បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតឲ្យមានចំណេះដឹង និងជំនាញ​ ការិយាល័យជួរមុខ  គេហកិច្ច   និងសេវាកម្មផលិតចំណីអាហារ។ បច្ចុប្បន្ន PPIU បានរៀបចំ កម្មវិធីសិក្សាអនុលោមតាម ស្តង់ដាសមត្ថភាពអ្នកជំនាញទេសចរណ៍កម្ពុជា ផ្នែកសេវាកម្ម សណ្ឋាគារ (Cambodian Competency Standards for Tourism Professionals – CCSTP, Hotel Service) របស់គណៈកម្មាធិការជាតិអ្នកជំនាញទេសចរណ៍ នៃក្រសួងទេសចរណ៍ និងអនុលោម តាម ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Tourism Professionals ។​ និស្សិត​មានឱកាសធ្វើការងារ ដូចជាអ្នកចាត់ការ ឬអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យជួរមុខ  អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែក គេហកិច្ច  មេចុងភៅគ្រប់គ្រងលើការចម្អិនអាហារ  អ្នកចាត់ការកន្លែងលក់អាហារ  និងភេសជ្ជៈ។

Hotel and Tourism Management

 

No.

Y -S

Code

Course Title

Credit

 
 

1

1-1

FOY101

Philosophy

3

 

2

CSE101

Computer Literacy

3

 

3

ENG112

English for Tourism I

3

 

4

HAT101

Introduction to Tourism and Hospitality

3

 

5

MGT101

Introduction to Business

3

 

6

1-2

PAD102

Public Administration

3

 

7

HAT102

Tourism Culture & Geography

3

 

8

ENG117

English for Tourism II

3

 

9

ACC101

Principles of Accounting

3

 

10

MGT102

Principles of Mgt.

3

 

11

2-1

ENG212

English for Tourism III

3

 

12

ECO201

Economics

3

 

13

MGT201

Management Science

3

 

14

MKT201

Principles of Marketing (Tourism)

3

 

15

HAT201

Ecotourism

3

 

16

ACC201

Financial Accounting

3

 

17

2-2

HAT202

Tourism Impacts

3

 

18

MGT202

Organizational Behavior

3

 

19

HAT203

Restaurant Management

3

 

20

MGT203

Business Statistics

3

 

21

HAT204

Tourism Law

3

 

22

ENG414

Business Communications

3

 

23

3-1

HAT301

Tourism Safety and Security

3

 

24

MGT301

Operations Management

3

 

25

HAT302

Tourist Guide

3

 

26

HAT303

Front Office Management

3

 

27

FNB301

Financial Management

3

 

28

MGT303

Human Resource Mgt.

3

 

29

3-2

ACC305

Corporate Finance

3

 

30

MGT301

Entrepreneurship

3

 

31

REM301

Research Methodology

3

 

32

HAT304

Sustainable Tourism Development

3

 

33

HAT305

Travel Agency Management

3

 

34

MGT308

Project Management

3

 

35

4-1

MKT401

Business Forecasting

3

 

36

MGT401

International Management

3

 

37

HAT401

Community Tourism Development

3

 

38

MGT403

Strategic Mgt. (in Tourism)

3

 

39

4-2

HAT402

Toursim Events Management

3

 

40

HAT403

Tourism Planning and Policy

3

 

41

HAT404

Food & Beverage Management

3

 

42

HAT405

Hotel Management

3

 

43

HAT406

Research Paper*

 

 

​​             ៣.១.៣.៤ ជំនាញទីផ្សារ

Marketing Program

 

No.

Y -S

Code

Course Title

Credit

 
 

1

1-1

FOY101

Philosophy

3

 

2

CSE101

Computer Literacy

3

 

3

ENG113

English for Business I

3

 

4

ECO101

History of Economic Thoughts

3

 

5

MGT101

Introduction to Business

3

 

6

1-2

PAD102

Public Administration

3

 

7

FOY102

Math for Business

3

 

8

ENG118

English for Business II

3

 

9

ACC101

Principles of Accounting

3

 

10

MGT102

Principles of Mgt.

3

 

11

2-1

ENG213

English for Business III

3

 

12

ECO201

Economics

3

 

13

MGT201

Management Science

3

 

14

MKT201

Principles of Marketing

3

 

15

LLB204

Business Law

3

 

16

ACC201

Financial Accounting

3

 

17

2-2

ECO202

Microeconomics

3

 

18

MGT202

Organizational Behavior

3

 

19

FNB202

Money and Banking

3

 

20

MGT203

Business Statistics

3

 

21

ENG413

Public Relation

3

 

22

ENG414

Business Communications

3

 

23

3-1

MKT301

Marketing Management

3

 

24

MGT301

Operations Management

3

 

25

MGT302

International Business

3

 

26

MKT302

Consumer Behavior

3

 

27

FNB301

Financial Management

3

 

28

MGT304

Human Resource Mgt.

3

 

29

3-2

ACC305

Corporate Finance

3

 

30

MGT305

Entrepreneurship

3

 

31

REM301

Research Methodology

3

 

32

MKT303

Global Marketing

3

 

33

MKT304

Sales Management

3

 

34

MGT308

Project Management

3

 

35

4-1

MKT401

Business Forecasting

3

 

36

MGT401

International Management

3

 

37

MKT402

Marketing Strategy

3

 

38

MKT403

Supply Chain Management

3

 

39

4-2

MKT404

New Product Design and Development

3

 

40

MKT405

Integrated Marketing Communications

3

 

41

MKT406

Negotiation

3

 

42

MKT407

Pricing Strategy

3

 

43

MKT409

Research Paper*

 

 

​​             ៣.១.៣.៥​ សិក្សាជំនាញពីរក្នុងមហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្ត្រ និងទេសចរណ៍

             ករណីនិស្សិតមានបំណងសិក្សាយកជំនាញពីរក្នុងពេលតែមួយ ឬក្នុងពេលខុសគ្នា   និស្សិត​ត្រូវ​រៀន​ បន្ថែមមុខវិជ្ជាជំនាញមួយទៀត  ឬ​ បន្ថែម Credit  ដូចខាងក្រោម៖

No.

Y-S

Accounting to Management

No.

Y-S

Accounting to Tourism

 
 

1

2-1

1-English for Business III

1

1-1

1-English for Tourism I

 

2

2-Organizational Behavior

2

2-Intro to Tour & Hospitality

 

3

3-1

3-Marketing Management

3

1-2

3-Tourism Culture & Geography

 

4

4-Office Management

4

4-English for Tourism II

 

5

5-Human Resource Mgt.

5

2-1

5-English for Tourism III

 

6

3-2

6-Entrepreneurship

6

6-Ecotourism

 

7

7-Total Quality Mgt.

7

2-2

7-Tourism Impacts

 

8

8-Cross Culture Mgt

8

8-Restaurant Management

 

9

4-1

9-Business Forecasting

9

9-Tourism Law

 

10

10-International Management

10

3-1

10-Tourism Safety and Security

 

11

11-Management of Technology

11

11-Tourist Guide

 

12

12-Strategic Management

12

12-Front Office Management

 

13

4-2

13-Investment Management

13

13-Human Resource Mgt.

 

14

14-Managing Org. Change

14

3-2

14-Entrepreneurship

 

15

15-Leadership

15

15-Sustainable Tourism Develop

 

16

16-Labor Relations

16

16-Travel Agency Management

 

17

Research Paper*

17

4-1

17-Business Forecasting

 
     

18

18-International Management

 
     

19

19-Hotel Operations

 
     

20

20-Strategic Mgt. (in Tourism)

 
     

21

4-2

21-Toursim Events Management

 
     

22

22-Tourism Planning and Policy

 
     

23

23-Food & Beverage Mgt.

 
     

24

24-Hotel Management

 
     

25

Research Paper*

 

 

No.

Y-S

Accounting to Marketing

No.

Y-S

Management to Accounting

 
 

1

1-1

1-English for Business I

1

2-1

1-English for Finance & Accounting III

 

2

1-2

2-English for Business II

2

2-2

2-Intermediate Accounting I

 

3

2-1

3-English for Business III

3

3-1

3-Intermediate Accounting II

 

4

2-2

4-Organizational Behavior

4

4-Managerial Accounting I

 

5

5-Public Relation

5

5-Accounting Practice

 

6

3-1

6-Marketing Management

6

3-2

6-Managerial Accounting II

 

7

7-Consumer Behavior

7

7-Accounting for Bank

 

8

8-Human Resource Mgt.

8

8-Advanced Accounting I

 

9

3-2

9-Entrepreneurship

9

4-1

9-Advanced Accounting II

 

10

10-Global Marketing

10

10-Accounting for non-profit

 

11

11-Sales Management

11

11-IFRSs I

 

12

4-1

12-Business Forecasting

12

12-Quick Book Program

 

13

13-International Management

13

4-2

13-International Accounting

 

14

14-Marketing Strategy

14

14-Financial Statement Analysis

 

15

15-Supply Chain Management

15

15-Auditing

 

16

4-2

16-New Product Design and Devel.

16

16-IFRSs II

 

17

17-Integrated MKT Communications

17

Research Paper*

 

18

18-Negotiation

       

19

19-Pricing Strategy

       

20

Research Paper*

       

 

No.

Y-S

Management to Tourism

No.

Y-S

Management to Marketing

 
 

1

1-1

1-English for Tourism I

1

2-2

1-Public Relation

 

2

2-Intro. to Tour and Hospitality

2

3-1

2-Consumer Behavior

 

3

1-2

3-Tourism Culture & Geography

3

3-2

3-Global Marketing

 

4

4-English for Tourism II

4

4-Sales Management

 

5

2-1

5-English for Tourism III

5

4-1

5-Marketing Strategy

 

6

6-Ecotourism

6

6-Supply Chain Management

 

7

2-2

7-Tourism Impacts

7

4-2

7-New Product Design and Devel.

 

8

8-Restaurant Management

8

8-Integrated MKT Communications

 

9

9-Tourism Law

9

9-Negotiation

 

10

3-1

10-Tourism Safety and Security

10

10-Pricing Strategy

 

11

11-Tourist Guide

11

Research Paper*

 

12

12-Front Office Management

       

13

3-2

13-Sustainable Tourism Development

       

14

14-Travel Agency Management

       

15

15-Project Management

       

16

4-1

16-Business Forecasting

       

17

17-International Management

       

18

18-Hotel Operations

       

19

4-2

19-Toursim Events Management

       

20

20-Tourism Planning and Policy

       

21

21-Food & Beverage Management

       

22

22-Hotel Management

       

23

Research Paper*

       

 

No.

Y-S

Tourism to Accounting

No.

Y-S

Tourism to Management

 
 

1

1-1

1-English for Finance & Accounting I

1

1-1

1-English for Business I

 

2

2-History of Economic Thoughts

2

2-History of Economic Thoughts

 

3

1-2

3-Math for Business

3

1-2

3-Math for Business

 

4

4-English for Finance & Accounting II

4

4-English for Business II

 

5

2-1

5-English for Finance & Accounting III

5

2-1

5-English for Business III

 

6

6-Business Law

6

6-Business Law

 

7

2-2

7-Microeconomics

7

2-2

7-Microeconomics

 

8

8-Intermediate Accounting I

8

8-Money and Banking

 

9

9-Money and Banking

9

9-Taxation

 

10

10-Taxation

10

3-1

10-Marketing Management

 

11

3-1

11-Intermediate Accounting II

11

11-International Business

 

12

12-International Business

12

3-2

12-Total Quality Mgt.

 

13

13-Managerial Accounting I

13

13-Cross Culture Mgt

 

14

14-Accounting Practice

14

4-1

14-Management of Technology

 

15

3-2

15-Managerial Accounting II

15

4-2

15-Investment Management

 

16

16-Accounting for Bank

16

16-Managing Org. Change

 

17

17-Advanced Accounting I

17

17-Leadership

 

18

4-1

18-Advanced Accounting II

18

18-Labor Relations

 

19

19-Accounting for non-profit

19

Research Paper*

 

20

20-IFRSs I

       

21

21-Quick Book Pro.

       

22

4-2

22-International Accounting

       

23

23-Financial Statement Analysis

       

24

24-Auditing

       

25

25-IFRSs II

       

26

Research Paper*

       

No.

Y-S

Tourism to Marketing

 
 

1

1-1

1-English for Business I

 

2

2-History of Economic Thoughts

 

3

1-2

3-Math for Business

 

4

4-English for Business II

 

5

2-1

5-English for Business III

 

6

6-Business Law

 

7

2-2

7-Microeconomics

 

8

8-Money and Banking

 

9

9-Public Relation

 

10

3-1

10-Marketing Management

 

11

11-International Business

 

12

12-Consumer Behavior

 

13

3-2

13-Global Marketing

 

14

14-Sales Management

 

15

4-1

15-Marketing Strategy

 

16

16-Supply Chain Management

 

17

4-2

17-New Product Design and Devel.

 

18

18-Integrated MKT Communications

 

19

19-Negotiation

 

20

20-Pricing Strategy

 

21

Research Paper*

 

 

Facebook Page

លោកស្រី ទេព កូលាប បន្តចូលរួមលើ...

Post Date : 24-Apr-2021

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្ន...

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃការដាក់ពា...

Post Date : 12-Feb-2021

សូមជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖

កាលបរិច្ឆេទផុតកំនត់នៃ...

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលប្រឡង...

Post Date : 18-Feb-2021

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពី លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍សិក្សានៃឆ្នាំសិក្សា២០២០-២១ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ១៩...

សូមស្វាគមន៍ប្អូនៗក្នុងការវិលត្...

Post Date : 05-Sep-2020

 

គណៈគ្រប់គ្រងនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ដរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបាន...

លោកជំទាវទេព កូលាប បាននាំយកថវិក...

Post Date : 11-Aug-2020

នារសៀលថ្ងៃទី ១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ លោកជំទាវទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ...

PPIU បន្តបង្រៀននិស្សិតតាមប្រព័...

Post Date : 21-Mar-2020

ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគ Covid19 ...

PPIU Student Association (PPIU...

Post Date : 10-Feb-2020

Phnom Penh International University invites students to apply to take part in the PPIU Student&nb...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 20-Dec-2019

សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗនិស្សិតទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា PPIU Dance Club ចាប់ទទួលពាក្យចុះឈ្មោះជាសមាជ...

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA...

Post Date : 04-Dec-2019

CALL FOR APPLICATION ASEAN-QAA

 Attached files :

Language and Culture Exchange...

Post Date : 02-Dec-2019

...

CALL FOR APPLICATION ( DIES N...

Post Date : 24-Oct-2019

                         ...

កម្រងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ...

Post Date : 26-Mar-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU បានរៀបចំថតរូបអនុស្សាវរីយ៍និស្សិតជ័យលាភីជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងPPIU ក...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Mar-2019

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

Important Orientation! SHARE S...

Post Date : 26-Sep-2018

កម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតPPIU ...

Post Date : 04-Sep-2018

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU បានផ្តួចផ្តើមរៀបចំកម្មវិធីជួបជុំអតីតនិស្សិតគ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប...

PPIU និងសប្បុរសជនយកអំណោយចែកជូន...

Post Date : 22-Aug-2018

 

ក្រុមការងារសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ-PPIU និងសប្បុរសជន ដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោក...

សេចក្តីជូនដំណឹង មហាវិទ្យាល័យនី...

Post Date : 18-Jul-2018

មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងសេដ្ឋកិច្ច(FLE) នៃ សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ(PPIU)នឹងរៀបចំ សិក្ខា...

“PPIU’S QUALITY ASSURANCE SYST...

Post Date : 14-Jul-2018

As a commitment to quality, PPIU’s Vision clearly states that “PPIU is a Univ...

កម្មវិធីបោះជំរុំ និងផ្លាស់ប្តូ...

Post Date : 08-Jan-2018

Important Announcement!

  1. Do you want to make new friends?
  2. ...

សាកលវិទ្យាល័យស៊ីនហាន ទស្សនកិច្...

Post Date : 27-Nov-2017

លោកស្រី ទេព កូលាប សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងសហការ...

PPIU និង ITC បានចុះអនុស្សរណៈព្...

Post Date : 31-Oct-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និងវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (ITC) បានចុះអនុស្សរណៈព្រមព...

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍...

Post Date : 04-Jan-2021

លទ្ធផលប្រឡងអាហារូបករណ៍ចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាន់ទី ១៦ នៃឆ្នាំសិក្សា ២០១៧​​ - ២០១៨ សម័យប្រឡ...

ពិធីស្វាគមន៍និស្សិតអាហារូបករណ៍...

Post Date : 09-Oct-2017

          កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកនៃសាក...

ពិធីបើកបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការជ...

Post Date : 15-Sep-2017

         នាព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្ត...

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់...

Post Date : 13-Sep-2017

ពិធីបើកឱ្យដំណើរការជំនាញ"ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ-International Relations(IR)" នៅសាលប្រជុំធំជ...

សិក្ខា​សាលា​និងពិធីបើកបណ្តុះបណ...

Post Date : 07-Sep-2017

          នារសៀលថ្ងៃទី ០៧ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវ...

សេចក្តីជូនដំណឹង...

Post Date : 04-Sep-2017

ក្នុងឱកាស ពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរដល់និស្សិតឆ្នើុំម ជំនាន់ទី១១-១២-១៣-១៤ ឆ្នាំសិក្សា២...

​​ពិធីបើកដំណើរការមុខវិជ្ជាថ្មី...

Post Date : 01-Sep-2017

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) មានកិត្តិយសនិងសេចក្ដីរីករាយ សូមជម្រាបជូនដំណ...

ការណែនាំដ៏សំខាន់អំពី SHARE Sch...

Post Date : 18-Jul-2017

ការណែនាំដ៏សំខាន់! SHARE Scholarship Program!

សេចក្តីប្រកាសនេះគឺសម្រាប់...

គណៈប្រតិភូនៃ Sakura Internatio...

Post Date : 17-Jun-2017

កាលពីថ្ងៃពុធទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU), លោកស្រីទេពកុលាប សាក...

PPIU បញ្ជូននិស្សិតទៅចូលរួមកម្ម...

Post Date : 27-May-2017

PPIU បញ្ជូននិស្សិតពីររូបទៅចូលរួមកម្មវិធី UBU Language and Culture Camp 2017

...

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និង...

Post Date : 27-Jun-2017

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានៃនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបានសម្តេចចាវប្រ៉ាយ៉ារ៉ាឆាផាត (BSRU) មកកាន់ សាកលវិទ្យាល...

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជា...

Post Date : 23-May-2017

សិក្សាសាលាស្តីពី“ ការអភិវឌ្ឍជាជីពសម្រាប់អនាគតនិស្សិត ”

កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា...

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ...

Post Date : 22-May-2017

 សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ (PPIU) និង វិជ្ជាស្ថាន Asian Institute of Technology (AIT) ចុ...

កម្មវិធីបោះជំរុំយុវជនអាស៊ាន ២០...

Post Date : 26-May-2017

  PPIU បញ្ជូននិស្សិតប្រាំរូបទៅចូលរួមកម្មវិធី BSRU-ASEAN Youth Camp 2017 នៅសាកលវិទ្យាល័យដៃគូ ...

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ ឆ

Post Date : 24-Apr-2021

ក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិ

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ PPIU និង

Post Date : 24-Apr-2021

ឯកឧត្តម បណ្ឌិត អ៊ុម រម្យណី នាយកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្?

DIES-NMT Cambodia 2019-2020

Post Date : 02-Dec-2019

On 25-27 November 2019, DIES-NMT Cambodia, the project organized by CamEd Institute and Phnom Penh International University (PPIU)on Academic Deans: Roles, Challenges and Solutions, conducted its 1st workshop (WS I) at CamEd Institute.  WS II will take place

ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រដល់និស្សិតជ័យល

Post Date : 30-Nov-2019

សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ បានប្រគល់សញ្ញាបត្រដល

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅស

Post Date : 12-Jul-2018

ទិវាបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំ?

សិក្ខាសាលាស្តីពី “គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍ?

Post Date : 08-Feb-2021

        កាលពីថ្ងៃទី០២​ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង ០៨​ព្រ?

ពិធីចែកសញ្ញាបត្រ

Post Date : 17-May-2017

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិសិ្ស?

Count Visitor

hit counter