អសយដ្ឋាន៖

អគារលេខ ៣៦, ផ្លូវលេខ ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ទូរស័ព្ទ៖

(855) 23 999 906

(855) 23 999 907

(855) 23 999 908

(855) 71 333 6777

(855) 16 596 013

(855) 95 981 550

 

អ៊ីម៉ែល: info@ppiu.edu.kh

គេហទំព័: http://www.ppiu.edu.kh

អសយដ្ឋាន៖

អគារលេខ ៣៦, ផ្លូវលេខ ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ទូរស័ព្ទ៖

(855) 23 999 906

(855) 23 999 907

(855) 23 999 908

(855) 71 333 6777

(855) 16 596 013

(855) 95 981 550

 

អ៊ីម៉ែល: info@ppiu.edu.kh

គេហទំព័: http://www.ppiu.edu.kh

អសយដ្ឋាន៖

អគារលេខ ៣៦, ផ្លូវលេខ ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ទូរស័ព្ទ៖

(855) 23 999 906

(855) 23 999 907

(855) 23 999 908

(855) 71 333 6777

(855) 16 596 013

(855) 95 981 550

 

អ៊ីម៉ែល: info@ppiu.edu.kh

គេហទំព័: http://www.ppiu.edu.kh

អសយដ្ឋាន៖

អគារលេខ ៣៦, ផ្លូវលេខ ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ទូរស័ព្ទ៖

(855) 23 999 906

(855) 23 999 907

(855) 23 999 908

(855) 71 333 6777

(855) 16 596 013

(855) 95 981 550

 

អ៊ីម៉ែល: info@ppiu.edu.kh

គេហទំព័: http://www.ppiu.edu.kh

 

ទូរស័ព្ទនាយកដ្ឋានសិក្សា៖

(855) 78 985 163

(855) 93 506 114

(855) 71 260 6399

 

អ៊ីម៉ែល៖ info@ppiu.edu.kh

គេហទំព័៖ http://www.ppiu.edu.kh

អសយដ្ឋាន៖

អគារលេខ ៣៦, ផ្លូវលេខ ១៦៩, សង្កាត់វាលវង់,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 

ទូរស័ព្ទ៖

(855) 23 999 906

(855) 23 999 907

(855) 23 999 908

(855) 71 333 6777

(855) 16 596 013

(855) 95 981 550

 

អ៊ីម៉ែល: info@ppiu.edu.kh

គេហទំព័: http://www.ppiu.edu.kh